TPTMN-Thuốc tăng cân tăng cơ là Thuốc tăng cân dành cho người gầy ốm, thiếu cân. (@tptmn)